ט”ו בשבט: ראש השנה לאילנות

רבי לוי יצחק שניאורסון: "המילה "אילן" במלואו [היא ב]גימטריה של "שבט"

by R24App
493 views

 

חודש שבט וראש השנה לאילנות – כפי שעוד לא הכרתם: גלו נקודות מהביאירים של רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי, אודות ראש השנה לאילנות ( מתוך הספר "לקוטי לוי יצחק").

• … ובאשר היום הוא ראש השנה לאילנות, כי [המילה] "אילן" במלואו (אל"ף – יו"ד – למ"ד – נו"ן) גימט' שב"ט, ורומז על האדם, כמו שכתוב: "כי האדם עץ השדה" (דברים כ, יט).

• והוא החדש החמישי בחדשי החרף המקביל לעומת חדש מנחם אב שהוא החדש החמישי בחדשי הקיץ. שבט"ו בו יש גם כן יום טוב דעצים שבו פוסקין לכרות עצים למערכה, כדברי רז"ל הרי ששניהם הם יום טוב דעץ אלא שבאב הוא הסיום ובשבט אדרבה הוא ההתחלה, שאז הוא ההחנטה.

• הנה אילן ועץ רומזים על [ספירת ה]יסוד. . יסוד שהוא סיומא דגופא נמשך בו מהראש עד סוף. דהיינו מא' – כתר, י' – חכמה, ל' – בינה, נ׳ הה' מדות מחסד עד הוד. הנה בתיבת איל"ן כל האותיות הללו הם יחד לרמז שכולם נמשכים ליסוד. וכן ע"ץ מספרו – יוס"ף עם האותיות שקאי על יסוד…

• ויוסף נקרא "אב רך". הנה יש כאן [חודש] אב ו[חודש] שבט כי הניתוסף ב[גימטריה של] שבט (311) על איל"ן (91), שהוא המלוי דאילן המספר הוא ר"ך (220). וכן עפ"י פשוט בר"ה לאילנות האילנות הם רכים. מה שאין כן באב הוא בהיפך שהם קשים. והרכיכות רומז על חסדים…

• ו"עצים למערכה" – עצים לשון רבים. וכן "אילנות" לשון רבים. הוא הב' עצים דעץ החיים ועץ הדעת הרומזים על אמונה (שהוא חיים כמ"ש "וצדיק באמונתו יחי'") ודעת. שאם קדים אמונה לדעת, (ע"ד בן ישי בראש) אז הדעת הוא גם כן – חיים. כמא' "והודעת להם (שמות יח, כ) זה בית חייהם" (בבא מציעא ל׳ ב), וכמו בששה סדרי משנה:

  • שההתחלה הוא אמונת זה סדר זרעים
  • והסיום הוא ודעת זה סדר טהרות.

"קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה גו' ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף גו' וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד גו' כה אמר אדנ"י ה' הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקבצתי אותם מסביב גו' ועשיתי אותם לגוי אחד גו' ומלך אחד יהי' לכולם גו' ודוד עבדי נשיא להם לעולם גו' וידעו הגוים כי אני ה' גו'". (יחזקאל לז, טו ואילך)

• והוא שיתחברו הב' עצים הללו יחה ע"ד האמור בנבואת יחזקאל והוא האמור לימות המשיח "והאמונה אזור חלציו" (ישעיהו יא ה), והסיום הוא – בדעת:

כי מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים (ישעיהו יא ט).

והוא הוא ענין יחוד ו"ה שבשם [ה'] שהוא הב' עצים הללו והוא – בשבט החדש העשתי עשר, מספר ו"ה (11).

מקור: "לקוטי לוי יצחק", חלק ג', עמ' תיג-תיד.

להאזנה באפליקציית R24: "האדם עץ השדה" – בפודקאסט "שיחה של הרבי" לרגל חמישה עשר בשבט. האזנה ולמידה נעמה!

Leave a Comment

Related Posts