י”ג בתשרי:

יום הזיכרון של רבי שמואל שניאורסון - אדמו"ר המהר"ש

by R24App
548 views

בהזדמנות, בהתוועדות י"ג בתשרי, הרבי סיפר את הסיפור הבא על הרבי המהר"ש:

– … אצל אדמו"ר הצמח צדק (אביו של אדמו"ר מהר"ש) היו כלי הבית (שולחנות וכיו"ב) פשוטים ביותר, כלומר, רהיטים עשויים מעץ פשוט, לא מהוקצע ולא צבוע. וכאשר אחד החסידים הגבירים הביא לאדמו"ר הצמח צדק כלי בית שנעשו בתכלית ההידור והיופי (בחשבו שהסיבה לכך שכלי הבית הם באופן פשוט ביותר היא – מפני הדוחק וכו'), נענה אדמו"ר הצמח צדק ואמר: אני אינני צריך זאת, תן אותם לבני – אדמו"ר מהר"ש!

"וכפי שרואים אמנם חילוק באופן הנהגתו של אדמו"ר הצמח צדק להנהגת ושל אדמו"ר מהר"ש – שכשם שהנהגתו של אדמו"ר הצמח צדק היתה בתכלית הפשטות, כך היתה הנהגתו של אדמו"ר מהר"ש בתכלית ההרחבה והעשירות!

דהנה, ההנהגה בתכלית הפשטות אצל הצמח צדק לא היתה בסיבת עוני ח"ו, כי אדרבה: על כל הדברים שאדמו"ר הצמח צדק היה זקוק לכסף – לא היתה מעולם שום מניעה, וזאת – הן בנוגע לענינים הכלליים, והן בנוגע לענינים הפרטיים, אלא שרצונו של הצמח צדק היה שכלי הבית יהיו בתכלית הפשטות.

ולעומת זאת – הנהגתו של אדמו"ר מהר"ש היתה בתכלית ההרחבה, וזאת – לא רק בהסכמתו של אביו אדמו"ר הצמח צדק, אלא יתירה מזו: אדמו"ר הצמח צדק ציווה לאותו חסיד לתת את הרהיטים היקרים לאדמו"ר מהר"ש!

והנה, הפירוש הפשוט דנתינת הרהיטים היקרים לאדמו"ר מהר"ש היא – בהתאם לזה שכלים נאים מרחיבין דעתו של אדם. אבל על פי זה אינו מובן: מדוע לא השתמש אדמו"ר הצמח צדק עצמו ברהיטים אלו בשביל הרחבת הדעת?! ובפרט ע"פ הסיפור הידוע שאדמו"ר הצמח צדק העמיד על שולחנו (ביום חול) קערה עם מטבעות של כסף וזהב כדי שתהיה לו הרחבת הדעת בלימוד התורה (ומובא גם במהרי"ל בנוגע לר"ת) – אבל אף על פי כן, מסיפור הנ"ל רואים שהרחבת הדעת אצל אדמו"ר הצמח צדק לא היתה קשורה עם "כלים נאים", משא"כ בנוגע לאדמו"ר מהר"ש.

ואף שאין ביכלתנו למדוד ולהעריך ולדעת מה נעשה אצל ה"מאורות הגדולים" – הרי מכיון שמספרים לנו סיפור זה, מובן שיש ללמוד מזה הוראה. וההוראה היא – בפשטות:

כאשר החינוך בימי הצעירות ("חנוך לנער על פי דרכו") הוא באופן שכלי הבית הם בתכלית הפשטות, הנה עי"ז מגיעים למעמד ומצב שיכולים לנצל את ה"כלים נאים" (שיהיו לו כאשר יהיה סמוך על שולחן עצמו) להרחבת הדעת דקדושה (ולא להיפך ח"ו).

והנה, כל זה הוא מצד האדם המקבל, כלומר, שהאדם עושה את החשבון האם הוא צריך להשתמש בהרחבה הגשמית שנותנים לו מלמעלה; אבל מצד הקב"ה – "כל הנותן בעין יפה נותן", ובודאי שהקב"ה נותן לכל אחד ואחד מישראל – "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר" – בני חיי ומזוני רויחי, בית נאה כלים נאים ואשה נאה, בתכלית ההרחבה, למעלה מכל מדידה והגבלה. ואז יחליט כל יהודי לעצמו – האם הוא צריך להשתמש בזה בעצמו, או לתת זאת ליהודי אחר, ועוד כמה לימודים שיכולים ללמוד מכל הנ"ל".

(מתוך השיחה של הרבי, י"ג בתשרי ה'תשמ"ג)

רבי שמואל שניאורסון – האדמו"ר המהר"ש הוא האדמו"ר הרביעי בשושלת אדמו"רי חב"ד. טבע את הפתגם והשיטה "לכתחילה אריבער": "העולם (רוב האנשים) סבור: כשלא יכולים ללכת מתחת צריכים לעבור מלמעלה, ואני סובר שמלכתחילה צריכים לעבור מלמעלה, לכתחילה צריכים לפעול בחוזקה, לא להתפעל מאף דבר, ולבצע מה שצריכים לבצע, וכאשר מתחילים כך, עוזר הקדוש ברוך הוא".

רבי המהר"ש חיבר יותר מ-1000 מאמרי חסידות. לאחר קבלתו את נשיאות חסידות חב"ד, המשיך אדמו"ר המהר"ש בפעילות ציבורית לטובת עם ישראל. בין השאר, הוא נסע ברחבי אירופה כדי להפעיל לחץ על משטר הרוסי ולעצור את הפוגרומים והגזירות נגד יהודי רוסיה.

Leave a Comment

Related Posts