מי הם הנשאים שהביאו את אבני השהם ואת אבני המלואים?

by R24App
506 views

 

"והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן" (שמות לה כז).

 

מבאר מדרש תנחומא: " והנשאם הביאו" – "עננים הביאו" את אבני החן הנדירות האלו (תנחומא, ת"י ותיב"ע עה"פ). אכן, בשפת המקרא ה"נשיאים" (לשון התנשאות) מכונים גם "עננים" משום שהם עולים למרום.

וראה תרגום יונתן בן עוזיאל שכתב:

"וענני השמים הלכו לפישון ודלו משם את אבני בורלות חול ואת אבני המלואים להשקיע באפוד ובחשן ויורידו אותם על פני המדבר, הלכו נשיאי ישראל ויביאו אותם לצורך העבודה…".

Leave a Comment

Related Posts