י”א בתשרי: בין יום כיפור לסוכות

למה יום זה נקרא בשם "שם ה'"?

by R24App
546 views

כתבי האריז"ל מגלים את התעלומה של ארבעת הימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות: הם מכוונים כנגד ד' האותיות של שם ה'. דברי האריז"ל עולין בקנה אחד עם דברי הבעל שם טוב, שאומר כי היום שלמחרת יום הכיפורים מכונה בשם מיוחד – "שם ה'".

 

י"א בתשרי: "שם השם"

הרבי מבאר כי יום זה נקרא בשם "שם ה'", היות וביום הכיפורים האדם מתעלה ועולה בדרגה עד שהוא עומד בדרגה נעלית של "לפני הוי' תטהרו", שהיא למעלה מכל השמות של ה'. היום שלאחר מכן נקרא "שם ה'", היות והוא למעלה מכל שם או דרגה.

טעם נוסף ופשוט יותר לשם המיוחד של יום זה, הוא שלאחר עשרה ימים בהם אמרנו "המלך הקדוש" בתפילת שמונה עשרה, אנו חוזרים לומר את הנוסח הרגיל של שאר ימי השנה – "הא-ל הקדוש".

 

הכנה לחג הסוכות

נוהגים להתעסק בתכנון ובניית הסוכה מיד ביום שלאחר יום הכיפורים, וכך מתאר את הימים האלה מדרש ויקרא רבה (ל, ז): "… ומיום הכפורים עד החג כל ישראל עסוקין במצות זה עוסק בסוכתו וזה בלולבו…".מדברי האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך: "הימים שבין יום הכיפורים לסוכות הן ימי שמחה שבהן היו מחנכין את המזבח בימי שלמה לפיכך אין מתענין בהן אפילו יום מיתת אב ואם ואין אומרים תחנון".

Leave a Comment

Related Posts