הפעלת הזולת יכולה להיות רק על־ידי "עצמי", כזה שאינו מתפעל מאחרים, ודאי לא ממי שבדרגה נמוכה ממנו, או ממי ששוה לו בדרגתו, ואפילו לא ממי שבדרגה נעלית ממנו.

הרבי הרש"ב (ספר תורת שלום, שיחת שמחת תורה תער"ג, ע' 213)

הכח של ”עצמי”

by R24App
545 views

Leave a Comment

Related Posts